• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Для вчителів
  • Методика вивчення професійних запитів педагогів у між атестаційний період

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо

Виходячи з вимог Положення про атестацію вивчення професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується, проводиться за наступними напрямками:

Організація навчального процесу:

o володіння необхідними методичними прийомами, педагогічними засобами;

o вміння працівника вирішувати педагогічні проблеми;

o використання інформаційно-комунікаційних технологій; цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі;

o володіння сучасними освітніми технологіями;

o володіння різними формами позаурочної роботи та якісним їх застосуванням;

o використання методів компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу;

o володіння інноваційними освітніми методиками й технологіями;

o володіння широким спектром стратегій навчання;

o застосовування нестандартних форм проведення уроку; активне впровадження форм та методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

§ Визначення рівня навчальних досягнень учнів:

o аналіз результатів поточних та підсумкових контрольних робіт;

o аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів;

o аналіз результатів державної підсумкової атестації;

o аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання ;

o визначення рівня взаємної кореляції зазначених результатів.

o відслідкування динаміки (або стабільності) результатів.

Опосередковано про рівень навчальних досягнень свідчать також підсумки участі учнів у регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, отже в даному розділі необхідно вивчати також і відповідні результати, показані учнями впродовж міжатестаційного періоду викладача.

§ Участь працівника в методичній роботі:

o участь у роботі предметних (циклових) кафедр ;

o впровадження передового педагогічного досвіду;

o володіння технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів;

o поширення інноваційних освітніх методик у професійному середовищі;

o вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї;

o здатність вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Стосовно педагогічних працівників, щодо яких постає питання про присвоєння педагогічного звання, додатково враховуються наступні показники:

o систематичне використання та поширення передового педагогічного досвіду працівником;

o надання педагогом практичної допомоги іншим педагогічним працівникам;

o здійснення науково-методичної і науково-дослідницької діяльності та отримані в міжатестаційний період результати;

o наявність власних методичних розробок працівника, результати їх апробації та розгляду науково-методичними установами.

Професійне самовдосконалення педагогічного працівника в міжатестаційний період, реалізація Індивідуальної освітньої траєкторії:

o результати безперервного підвищення рівня професійної компетентності педпрацівника (проходження курсів, участь у різних формах міжкурсової діяльності);

o вдосконалення професійного рівня, зростання професійної майстерності педпрацівника, фіксація показників розвитку творчої ініціативи у порт фоліо вчителя.

Комплексне оцінювання і самооцінювання педагогічної діяльності в міжатестаційний період і в ході атестації

Впровадження системи комплексного оцінювання педагогічної діяльності здійснюється за наступними етапами:

1. Визначення параметрів вивчення і оцінювання (що саме буде вимірюватися).

2. Розробка і застосування критеріїв оцінювання діяльності (які саме числові показники відповідають наявним результатам).

3. Інтерпретація (трактування) отриманих числових результатів щодо їх відповідності певній кваліфікаційній категорії.

4. Підготовка і надання до атестаційної комісії висновків щодо підсумків оцінювання у вигляді експертного висновку , який містить рекомендації щодо присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

Наступні умови, виконання яких є принципово важливим для ефективного впровадження системи комплексного оцінювання щодо сприяння професійному самовдосконаленню педагогічного працівника:

· Оцінювання здійснюють всі учасники атестації: адміністрація, члени атестаційної комісії, працівники методичної служби, експерти, і складається воно з різних компонентів, але обов’язково розпочинається з самооцінювання, оскільки саме педагогічний працівник найбільше зацікавлений в об’єктивній атестації, як показника підсумків його професійного самовдосконалення.

· Самооцінювання відбувається не тільки в рік атестації, але щорічно протягом всього міжатестаційного циклу, що надає можливості щодо своєчасного коригування руху до поставленої мети професійного самовдосконалення.

· Важливою складовою супроводу фахового самовдосконалення педагогічного працівника є наскрізна система моніторингу руху індивідуальною освітньою траєкторією на всіх етапах міжатестаційного періоду.

· Фіксація поточних і щорічних досягнень працівника відбувається в порт фоліо вчителя та в таблицях результативності

· Отримані висновки про рівень професійної компетентності і результати педагогічної діяльності працівника надаються до розгляду атестаційної комісії для прийняття рішення про присвоєння певної кваліфікаційної категорії (педагогічного звання).

Напрями оцінювання

роботи вчителя у період підготовки до атестації

Оцінка якості навчальної роботи

· Якість складання навчальних програм, планів роботи.

· Якість викладання, навчально-методичне забезпечення дисциплін.

· Якість знань учнів, проведення додаткових занять, консультацій.

· Якість практичної підготовки учнів.

Оцінка якості виховної роботи

· Здійснення виховання на заняттях, зв'язок з життям, з сучасністю.

· Якість планування виховної роботи

· Якість проведення виховних заходів та їх результативність (ефективність).

Оцінка якості науково-методичної роботи

· Результативність участі у роботі Ц(П)К, методичних об'єднань.

· Якість розробки навчально-методичного забезпечення занять.

· Підготовка науково-методичного комплексу викладання дисципліни у різних формах, написання статей, створення навчальних посібників.

· Створення іміджу навчального закладу через виступи з доповідями на конференціях, нарадах тощо

Оцінка рівня професійної підготовки

· Самоосвіта.

· Знання дисципліни, професійна підготовка.

· Відвідування занять інших вчителів, їх аналіз.

· Підвищення кваліфікації

Оцінка якості громадської активності

· Участь у громадській роботі.

Орієнтовний перелік матеріалів

«Досягнення

педагогічного працівника за міжатестаційний період»

1. Інформація закладу освіти про працівника.

2. Відгуки адміністрації закладу освіти та керівника циклової предметної кафедри про роботу працівника в міжатестаційний період.

3. Самоаналіз або опис досвіду роботи педагога (реалізація проблеми, над якою працює).

4. Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період.

5. Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо).

Орієнтовні вимоги до матеріалів досягнень педагогічного працівника за міжатестаційний період

з/п

Параметри оцінювання навчально-виховного процесу і результатів педагогічної діяльності вчителя

Вагомість

0

Наявна кваліфікаційна категорія

1

Рівень організації навчальних занять, позакласної роботи

1.1

Аналіз, самоаналіз навчальних занять (уроків, виховних заходів)

1.2

Проведення відкритих занять

1.3

Реалізація принципів особистісно-орієнтованого навчання, індивідуального та диференційованого підходів (індивідуальна робота з учнями )

2

Результати навчально-педагогічної діяльності

2.1

Відслідкування динаміки якості освіти з навчального предмета

2.1.1

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів, здобутих компетентностей і компетенцій з навчального предмета (дисципліни), відслідкування динаміки змін

2.1.2

Результати річного оцінювання, Державної підсумкової атестації

2.1.3

Результати Зовнішнього незалежного оцінювання

2.2

Результативність роботи з обдарованими учнями

2.2.1

Підсумки участі учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах

2.2.2

Підсумки участі учнів у районних, обласних конкурсах, олімпіадах

2.2.3

Підсумки участі учнів у інших конкурсах, змаганнях

3

Результати участі педпрацівника в методичній роботі.

3.1

Участь у заходах поширення передового педагогічного досвіду

3.1.1

Конкурс "Вчитель року", конкурс педагогічної майстерності, ярмарок педагогічних ідей і знахідок: особиста участь

3.1.2

Заходи міжатестаційного періоду обласного, всеукраїнського рівнів: науково-практичні конференції, семінари, форуми, круглі столи, чати, майстер-класи

3.1.3

Інші показники (за рішенням атестаційної комісії)

3.2

Підготовлені продукти навчально-методичної, дослідницько-пошукової діяльності

3.2.1

Власні методичні розробки, апробовані та схвалені науково-методичними установами (участь в авторському колективі)

3.2.2

Статті у виданнях гімназії , збірках матеріалів науково-методичних конференцій.

Публікації в періодичних виданнях, наявність персонального сайту працівника з власними методичними розробками .

Виступи на засіданнях педради, методоб'єднаннях, участь у роботі творчих груп тощо

3.2.3

Інші підготовлені матеріали

4

Рівень професійно-особистісного зростання протягом міжатестаційного періоду за формальною, неформальною, інформальною складовими неперервної освіти

4.1

Результати проходження курсів підвищення кваліфікації

4.1.1

Курси підвищення кваліфікації

4.1. 2

Курси підвищення кваліфікації (очно-дистанційні)

4.1. 3

Курси підвищення кваліфікації (традиційні)

4.2

Інші форми підвищення кваліфікації

4.2.1

Отримання (наявність) наукового ступеня, звання. Отримання (наявність) другої вищої освіти, навчання в аспірантурі. Проходження курсів спеціалізації з інших дисциплін.

4.2.2

Отримання сертифікатів різних освітніх платформ, вебінарів

5

Додаткові результати

5.1

Результати позакласної роботи з навчального предмету (дисципліни)

5.2

Участь у роботі над науково-методичною темою закладу освіти в складі творчих груп, кооперативна творча діяльність

5.3

Робота класного керівника

Кiлькiсть переглядiв: 545

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031